ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડ (GFGNL)માં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડ (GFGNLમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦.

પોસ્ટનું નામ:
  • ડીજીએમ-એનઓસી મોનિટરિંગ / મુખ્ય માહિતી સુરક્ષા અધિકારી / ડીઓટી પાલન અધિકારી
  • સિનિયર મેનેજર (ફરિયાદ મેનેજમેન્ટ)
  • મેનેજર, એનઓસી
  • આઇટી અધિકારી, એનઓસી
  • સલાહકાર-સાયબર સુરક્ષા

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
જાહેરાત વાંચવા માટે: અહીં ક્લિક કરો
સૂચના:
અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે: અહીં ક્લિક કરો
છેલ્લી તારીખ: ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ ૧૫:૦૦ કલાક સુુુુુધી

ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડ (GFGNL)માં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook