પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) માં 535 સ્પેશ્યાલીસ્ટ અધિકારી (SO) પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦

પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) માં 535 સ્પેશ્યાલીસ્ટ અધિકારી (SO) પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦, વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ: સ્પેશ્યાલીસ્ટ (નિષ્ણાત) અધિકારી (SO)
 • મેનેજર રિસ્ક - 160 પોસ્ટ
 • મેનેજર ક્રેડિટ - 200 પોસ્ટ
 • મેનેજર ટ્રેઝરી - 30 પોસ્ટ
 • મેનેજર લો - 25 પોસ્ટ
 • મેનેજર આર્કિટેક્ટ - 02 પોસ્ટ
 • મેનેજર સિવિલ - 08 પોસ્ટ
 • મેનેજર આર્થિક - 10 પોસ્ટ
 • મેનેજર એચઆર - 10 પોસ્ટ
 • વરિષ્ઠ મેનેજર જોખમ - 40 પોસ્ટ
 • વરિષ્ઠ મેનેજર ક્રેડિટ - 50 પોસ્ટ

કુલ પોસ્ટ: ૫૩૫ પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત: ઉમેદવારોની ન્યુનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત, પોસ્ટ્સ અનુસાર અલગ રીતે નક્કી કરવામાં આવી છે. આ માટે, તમે સત્તાવાર સૂચના જોઈ શકો છો

PNB SO Recruitment 2020  એપ્લિકેશન ફી
 • SC/ST/PWBD category candidates – Rs. 175/-
 • All others: Rs. 850/-

PNB SO ભરતી 2020 વય મર્યાદા
 • મેનેજર – 25 થી 35 વર્ષ
 • વરિષ્ઠ મેનેજર – 25 થી 37 વર્ષ
નોંધ: સરકાર મુજબ અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે વય છૂટછાટ રહેશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: સત્તાવાર વેબસાઇટ ઉપર ઓનલાઇન અરજી કરો.
Read All information in English: Click Here
જાહેરાત: અંગ્રેજી | હિન્દી
ઓનલાઇન અરજી કરવા: અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ: અહીં ક્લિક કરો
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
 • ઓનલાઇન નોંધણી માટેની શરૂઆતની તારીખ: ૦૮-૦૯-૨૦૨૦
 • ઓનલાઇન નોંધણી માટેની સમાપ્તિ તારીખ (દૂરના વિસ્તારોના ઉમેદવારો માટેનો સમાવેશ થાય છે): ૨૯-૦૯-૨૦૨૦
 • ઓનલાઇન પરીક્ષાની ટેન્ટિવ તારીખ: ઓક્ટો / નવે.
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) માં 535 સ્પેશ્યાલીસ્ટ અધિકારી (SO) પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook