રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC)માં અર્બન પ્લાનર પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC)માં અર્બન પ્લાનર પોસ્ટની  ભરતી ૨૦૨૦, વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ: અર્બન પ્લાનર

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિરૂચિ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
જાહેરાત વાંચવા માટે: અહીં ક્લિક કરો
છેલ્લી તારીખ: ૧૪-૧૦-૨૦૨૦

અન્ય ભરતીઓ જોવા માટે: અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC)માં અર્બન પ્લાનર પોસ્ટની  ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook