આણંદ નગરપાલિકામાં ક્લાર્ક કમ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને સહાયક મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયર પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦

આણંદ નગરપાલિકામાં ક્લાર્ક કમ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને સહાયક મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયર પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦, વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ:
  • ક્લાર્ક કમ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર
  • સહાયક મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયર

કુલ પોસ્ટ: ૦૨ પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત જોવા: અહીં ક્લિક કરો

ઉંમર મર્યાદા: ૧૮ થી ૩૩ વર્ષ
જાહેરાત વાંચવા માટે: અહીંં ક્લિક કરો.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ ના રોજ સાંજના ૦૫:૦૦ વાગ્યા સુધી

આણંદ નગરપાલિકામાં ક્લાર્ક કમ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને સહાયક મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયર પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook