જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પર્યાવરણીય ઇજનેર પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પર્યાવરણીય ઇજનેર પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦, વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટ નામ: પર્યાવરણીય ઇજનેર

કુલ પોસ્ટ: ૦૧ પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
જાહેરાત માટે: અહીં ક્લિક કરો.
છેલ્લી તારીખ: ૨૦-૧૦-૨૦૨૦

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પર્યાવરણીય ઇજનેર પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook