ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ - રાજકોટ, ભાવનગર, સુરત, વડોદરામાં ૩૦૦ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ - રાજકોટ, ભાવનગર, સુરત, વડોદરામાં ૩૦૦ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

ITI Apprentice Bharti Gujarat 2020

પોસ્ટનું નામ: એપ્રેન્ટિસ (Apprentice)
 • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર - (Data Entry Operator):
  • રાજકોટ: ૪૫ પોસ્ટ
  • ભાવનગર: ૦૫ પોસ્ટ
  • સુરત: ૫૦ પોસ્ટ
  • વડોદરા: ૫૦ પોસ્ટ
 • કોપા (કમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને પ્રોગ્રામિંગ સહાયક) - (Computer Operator & Programming Assistant):
  • રાજકોટ: ૪૫ પોસ્ટ
  • ભાવનગર: ૦૫ પોસ્ટ
  • સુરત: ૫૦ પોસ્ટ
  • વડોદરા: ૫૦ પોસ્ટ

કુલ પોસ્ટ: ૩૦૦ પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યૂ

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.
છેલ્લી તારીખ: જાહેરાત પ્રકાશિતની તારીખથી ૧૦ દિવસની અંદર
(જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: ૧૫-૧૦-૨૦૨૦)

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ - રાજકોટ, ભાવનગર, સુરત, વડોદરામાં ૩૦૦ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook