જિલ્લા પંચાયત કચ્છ-ભુજમાં મિડવાઇફરી અને જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

જિલ્લા પંચાયત કચ્છ-ભુજમાં મિડવાઇફરી અને જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ:
  • મિડવાઇફરી
  • જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

પગાર:
  • મિડવાઇફરી: રૂ .૧૦,૦૦૦/- ફિક્સ
  • જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ: રૂ .૧૩,૦૦૦/- ફિક્સ

સ્થાળ: ભુજ અને ગાંધીધામ

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યૂના આધારે.

વી રીતે અરજી કરવી: રુચિ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં ઉપર તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી છે.
જાહેરાત માટે: અહીં ક્લિક કરો
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: ૧૨-૧૦-૨૦૨૦

જિલ્લા પંચાયત કચ્છ-ભુજમાં મિડવાઇફરી અને જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook