ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિઘાલયમાં શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦

સરકારી ભરતીની તમામ માહિતી તમારા વોટ્સએપ ઉપર મેળવવા માટે ગ્રુપ જોઇન કરો. જોઇન ગ્રુપ

ગુજરાત કેન્દ્રીય વિશ્વવિઘાલયમાં શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦, વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

CUG Teaching & Non-Teaching Jobs 2020

પોસ્ટનું નામ: શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક

જાહેરાત નંબર: CUG/13/2020/21

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: ઉમેદવારે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
જાહેરાત જોવા: અહીં ક્લિક કરો.
ઓનલાઇન અરજી કરવા અને અન્ય માહિતી માટે: અહીં ક્લિક કરો.
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
  • ઓનલાઈન અરજી જમા કરવાની શરૂ થવાની તારીખ: ૧૯-૧૦-૨૦૨૦
  • ઓનલાઈન અરજી અને ફીની ચુકવણીની અંતિમ તારીખ: ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ના રોજ સાંજના ૫.૩૦ કલાક સુધી
  • ઓનલાઈન અરજીના તમામ બિડાણો સહિત હાર્ડકોપીની સ્વીકૃતીની અંતિમ તારીખ (ટપાલ પ્રક્રિયા દિવસો સહિત): ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ના રોજ સાંજના ૫.૩૦ કલાક સુધી
નોંધઃ શૈક્ષણિક પદો એ રોલિંગ જાહેરાતમાં છે. શૈક્ષણિક પદો માટે તા. ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ (ઓનલાઈન અરજીની અંતિમ તારીખ) બાદ મળેલ અરજીઓ તપાસ અને ઈન્ટરવ્યૂનાં આગામી તબક્કામાં જે ચાલુ પસંદગી પ્રક્યાની પૂર્ણાહુતિ પછી કંપોઝિટ રોલિંગ જાહેરાતમાં જગ્યા ખાલી રહેવાને આધીન ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
ગુજરાત કેન્દ્રોય વિશ્વવિઘાલયમાં શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૦સરકારી ભરતીની તમામ માહિતી તમારા ટેલીગ્રામ ઉપર મેળવવા માટે ચેનલ જોઇન કરો. જોઇન ચેનલ

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ