જનરલ હોસ્પિટલ, પાલનપુરમાં મેડિકલ ઓફિસર અને લેબ ટેક. પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

જનરલ હોસ્પિટલ, પાલનપુરમાં મેડિકલ ઓફિસર અને લેબ ટેક. પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦, વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ:
  • મેડિકલ ઓફિસર: ૦૧ પોસ્ટ
  • લેબ ટેક. : ૦૧ પોસ્ટ

કુલ પોસ્ટ: ૦૨ પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત:
  • મેડિકલ ઓફિસર: એમ.બી.બી.એસ.
  • લેબ ટેક: બી.એસ.સી. એમ.એલ.ટી - ડી.એમ.એલ.ટી

પગાર:
  • મેડિકલ ઓફિસર: રૂ .૫૦,૦૦૦/-
  • લેબ ટેક: રૂ .૧૩,૦૦૦/-

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યૂના આધારે ઉમેદવારને પસંદ કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં ઉપર તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી છે.
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ અને સમય: ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે.

જનરલ હોસ્પિટલ, પાલનપુરમાં મેડિકલ ઓફિસર અને લેબ ટેક. પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook