ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ (GSERC) શિક્ષણ સહાયક - ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિષય મુજબની ખાલી જગ્યાઓની સૂચિ અને PML -2 મેરિટ સૂચિ

ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ (GSERC) શિક્ષણ સહાયક - ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિષય મુજબની ખાલી જગ્યાઓની સૂચિ અને PML -2 મેરિટ સૂચિ. વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

GSERC શિક્ષણ સહાયક - ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિષય મુજબની ખાલી જગ્યાઓની સૂચિ જોવા: અહીં ક્લિક કરો

ઉચ્ચતર માધ્યમિક પી.એમ.એલ-2 મેરિટ લીસ્ટ જોવા: અહીં ક્લિક કરો.

મેરિટ કેલ્ક્યુલેટર: અહીં ક્લિક કરો.

ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ (GSERC) શિક્ષણ સહાયક - ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિષય મુજબની ખાલી જગ્યાઓની સૂચિ અને PML -2 મેરિટ સૂચિ


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook