રાષ્ટ્રીય રેલ અને પરિવહનમાં શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક પદો માટે ભરતી ૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય રેલ અને પરિવહનમાં શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક પદો માટે ભરતી ૨૦૨૦, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

National Rail and Transport Recruitment 2020

પોસ્ટનું નામ:
 • પ્રાધ્યાપક: ૦૫ પોસ્ટ
 • સહ-પ્રાધ્યાપક: ૧૦ પોસ્ટ
 • સહાયક પ્રાધ્યાપક:૧૫ પોસ્ટ
 • ઉપ નાણાકીય અધિકારી: ૦૧ પોસ્ટ
 • જુનિયર હિસાબી અધિકારી: ૦૧ પોસ્ટ
 • સહા. પુસ્તકાલય અધ્યક્ષ: ૦૧ પોસ્ટ
 • સહાયક રજિસ્ટ્રાર: ૦૨ પોસ્ટ
 • વ્યવસ્થાપક સહાયક: ૦૨ પોસ્ટ
 • જુનિયર સહાયક: ૦૨ પોસ્ટ

કુલ પોસ્ટ: 39 પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.
ઓનલાઇન અરજી કરો & વધુ વિગતો જોવા: અહીં ક્લિક કરો
Read in English: Click Here
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
 • ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની પ્રારંભ તારીખ: 11-10-2020
 • ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 10-11-2020

રાષ્ટ્રીય રેલ અને પરિવહનમાં શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક પદો માટે ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook