સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી (SPU)માં ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી (SPU)માં ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ:ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૨૯-૧૦-૨૦૨૦

અન્ય બરતીઓ:

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી (SPU)માં ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook