ગુજરાત રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડમાં વિવિધ ૯૦ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડમાં વિવિધ ૯૦ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.


પોસ્ટનું નામ: વિવિધ પોસ્ટ

 • જનરલ મેનેજર (આઇ.ટી): ૦૧ પોસ્ટ
 • વરિષ્ઠ મેનેજર (બેંકિંગ) / સિનિયર મેનેજર (આઇ.ટી): ૦૪ પોસ્ટ
 • મેનેજર (બેંકિંગ) / મેનેજર (આઇ.ટી): ૧૦ પોસ્ટ
 • સહાય મેનેજર (બેંકિંગ) / સહાયક મેનેજર (આઇટી): ૧૦ પોસ્ટ
 • વરિષ્ઠ અધિકારી (બેંકિંગ) / વરિષ્ઠ અધિકારી (આઇ.ટી): ૧૦ પોસ્ટ
 • ફ્રન્ટ ડેસ્ક અધિકારી: ૩૦ પોસ્ટ
 • તકનીકી સહાયક: ૧૦ પોસ્ટ
 • ઓફિસ સહાયક: ૧૫ પોસ્ટ

કુલ પોસ્ટ:

 • ટોટલ ૯૦ પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

વય મર્યાદા:

 • જનરલ મેનેજર: ૫૫ વર્ષ સુધી
 • વરિષ્ઠ મેનેજર: ૪૫ વર્ષ સુધી
 • મેનેજર: ૪૦ વર્ષ સુધી
 • સહાય મેનેજર: ૪૦ વર્ષ સુધી
 • વરિષ્ઠ અધિકારી: ૪૦ વર્ષ સુધી
 • ફ્રન્ટ ડેસ્ક અધિકારી: ૩૦ વર્ષ સુધી
 • તકનીકી સહાયક: ૩૦ વર્ષ સુધી
 • ઓફિસ સહાયક: ૩૦ વર્ષ સુધી

કેવી રીતે અરજી કરવી:

 • રુચિ અને પાત્ર ધરાવતા ઉમેદવારો તેમના રીઝ્યુમ / અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં પર મોકલી શકે છે.
સત્તાવાર જાહેરાત માટે: અહીં ક્લિક કરો

છેલ્લી તારીખ:

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૨૧-૧૧-૨૦૨૦

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડમાં વિવિધ ૯૦ પોસ્ટ માટે ભરતી ૨૦૨૦


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook