ઇન્ડિયા પોસ્ટ (ભારતીય ટપાલ વિભાગ) ગુજરાત સર્કલમાં 1826 ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2020

ઇન્ડિયા પોસ્ટ (ભારતીય ટપાલ વિભાગ) ગુજરાત સર્કલમાં 1826 ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2020, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ:
 • ગ્રામીણ ડાક સેવક
  1. શાખા પોસ્ટ માસ્તર (BPM)
  2. મદદનીશ શાખા પોસ્ટ માસ્તર (ABPM)
  3. ડાક સેવક

કુલ પોસ્ટ્સ: 1826 પોસ્ટ્સ (ગુજરાત સર્કલ)

શ્રેણીઓ મુજબની પોસ્ટ્સ:
 • EWS: 201 પોસ્ટ્સ
 • OBC: 412 પોસ્ટ્સ
 • PWD-A: 12 પોસ્ટ્સ
 • PWD-B: 10 પોસ્ટ્સ
 • PWD-C: 19 પોસ્ટ્સ
 • PWD-DE: 3 પોસ્ટ્સ
 • SC: 63 પોસ્ટ્સ
 • ST: 268 પોસ્ટ્સ
 • UR: 838 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત: ધોરણ ૧૦ પાસ

વય મર્યાદા:
 • (21-12-2020 ના રોજ)
  • ન્યૂનતમ: 18 વર્ષ
  • મહત્તમ: 40 વર્ષ

કેવી રીતે અરજી કરવી: ઓનલાઇન અરજી કરો સત્તાવાર વેબસાઇટ www.appost.in દ્વારા.
સૂચના માટે: અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા: અહીં ક્લિક કરો
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
 • નોંધણી અને ફી રજૂઆત પ્રારંભ તારીખ: 21-12-2020
 • નોંધણી અને ફી રજૂઆત સમાપ્ત તારીખ: 20-01-2021
 • ઓનલાઇન અરજી સબમિશન પ્રારંભ તારીખ: 21-12-2020
 • ઓનલાઇન અરજી સબમિશન સમાપ્ત તારીખ: 20-01-2021

ઇન્ડિયા પોસ્ટ (ભારતીય ટપાલ વિભાગ) ગુજરાત સર્કલમાં 1826 ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2020


Previous Post Next Post

Facebook