કમિશનર ઉચ્ચ શિક્ષણમાં 780 સહાયક પ્રોફેસર (અધ્યાપક સહાયક) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2020

કમિશનર ઉચ્ચ શિક્ષણ (CHEGUJ)માં 780 સહાયક પ્રોફેસર (અધ્યાપક સહાયક) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2020, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટ્સ નામ: સહાયક પ્રોફેસર (અધ્યાપક સહાયક)

કુલ પોસ્ટ્સ: 780 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: ઓનલાઇન અરજી કરો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા.
ઓનલાઇન અરજી કરવા: અહીં ક્લિક કરો
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
  • ઓનલાઇન અરજીની પ્રારંભ તારીખ: 01-12-2020
  • ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 21-12-2020

કમિશનર ઉચ્ચ શિક્ષણમાં 780 સહાયક પ્રોફેસર (અધ્યાપક સહાયક) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2020


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook