જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફાયર ઓફિસર પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૧

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફાયર ઓફિસર પોસ્ટની  ભરતી ૨૦૨૧, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટનું નામ: ફાયર ઓફિસર

કુલ પોસ્ટ્સ: ૦૧ પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલ શકે છે.
જાહેરાત વાંચવા માટે: અહીં ક્લિક કરો
છેલ્લી તારીખ: ૨૭-૦૧-૨૦૨૧

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફાયર ઓફિસર પોસ્ટની  ભરતી ૨૦૨૧


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook