ટાટ મેરીટ કેલ્ક્યુલેટર

ટીચર એલિજિબિલીટી ટેસ્ટ, ટીચર એપ્ટીટ્યુડ ટેસ્ટ અને હેડ ટીચર એપ્ટીટ્યુડ ટેસ્ટ મેરીટ કેલ્ક્યુલેટર.

તમારૂ મેરીટ જોવા માટે: અહીં ક્લિક કરો.

ટાટ મેરીટ ગણતરી (TAT Merit Calculation)

નામ ટોટલ માર્ક્સ/ટકાવારી મળવા પાત્ર મેરીટ
આપના TAT ના ૨૦૦ માંથી મેળવેલ ગુણ 200 માર્ક્સ 70.00
બી.એ., બી.કોમ., બી.એસ.સી. માં મેળવેલ ટકા 100 % 10.00
એમ.એ., એમ.કોમ., એમ.એસ.સી. માં મેળવેલ ટકા 100 % 10.00
બી.એડ., બી.પી.એડ. માં મેળવેલ ટકા 100 % 5.00
એમ.એડ., એમ.પી.એડ. માં મેળવેલ ટકા 100 % 5.00
તમારું TAT નું મેરીટ આટલું થાય છે. (ફક્ત જાણકારી માટે છે.) 100.00

ટાટ મેરીટ કેલ્ક્યુલેટર

Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook