બિનસચિવાલય ક્લાર્ક-ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરીક્ષાના જુના પ્રશ્નપત્રો (Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Old Question Paper)

ગુજરાત ગૈાણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવતી બિનસચિવાલય ક્લાર્ક-ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરીક્ષાના જુના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરો. (Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Old Question Paper)

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Question Paper (17-11-2019): Download
GSSSB Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Question Paper & Answer key (16-10-2016): Download
બિનસચિવાલય ક્લાર્ક-ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરીક્ષાના જુના પ્રશ્નપત્રો (Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Old Question Paper)

Post a Comment

Previous Post Next Post