ગુજરાત સ્ટેટ બાયોટેકનોલોજી મિશન (GSBTM)માં મેનેજર (ગ્રુપ-૨) પોસ્ટની ભરતી 2021

ગુજરાત સ્ટેટ બાયોટેકનોલોજી મિશન (GSBTM)માં મેનેજર (ગ્રુપ-૨) પોસ્ટની ભરતી ૨૦૨૧, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.
ગુજરાત સ્ટેટ બાયોટેકનોલોજી મિશન (GSBTM)

જી.એસ.બી.ટી.એમ. ભરતી 2021

પોસ્ટનું નામ: મેનેજર (ગ્રુપ -2)

કુલ પોસ્ટ્સ: 02 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: ઓનલાઇન અરજી કરો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા: https://gsbtm.org/
ઓનલાઇન અરજી કરવા: અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

Post a Comment

Previous Post Next Post