રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિ.માં જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (તાલીમાર્થી) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2021

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિ.માં  જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (તાલીમાર્થી) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2021


પોસ્ટનું નામ: જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (તાલીમાર્થી)

શૈક્ષણિક લાયકાત: પ્રથમ વર્ગ સ્નાતક (આર્ટ્સ સિવાય) અથવા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ (આર્ટ્સ સિવાય).

નિષ્ણાત: કોઈપણ સહકારી બેંક અથવા કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થામાં 2 વર્ષનો અનુભવ શ્રેષ્ઠ છે. ઉમેદવારને કમ્પ્યુટર જ્ઞાન હોવું જોઈએ (ફ્રેશર્સ અરજી કરી શકે છે).

વય મર્યાદા: 30 વર્ષ

સ્થળ: સુરેન્દ્રનગર

ટીપ્પણી: ઉપરોક્ત પોસ્ટ માસિક નિયત સ્ટાઈપેન્ડ સાથે નિયત મુદત કરાર આધારે ભરવામાં આવશે. સ્થાનિક સ્થાન સાથે જોડાયેલા ઉમેદવારને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
જાહેરાત અને ઓનલાઇન અરજી કરવા: અહીં ક્લિક કરો
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
  • ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની પ્રારંભ તારીખ: 27-03-2021
  • ઓનલાઇન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 05-04-2021
રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિ.માં  જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (તાલીમાર્થી) પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2021

Post a Comment

Previous Post Next Post