વિદ્યાસહાયક ભરતી 2021 (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 - અન્ય માધ્યમ)

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2021 (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 - અન્ય માધ્યમ), અન્ય વિગતો નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટ્સનું નામ:
  • વિદ્યાસહાયક (ધોરણ 6 થી 8) (અન્ય માધ્યમ): 215 પોસ્ટ્સ
    • ગણિત - વિજ્ઞાન: 145 પોસ્ટ્સ
    • ભાષા: 53 પોસ્ટ્સ
    • સામાજિક વિજ્ઞાન: 17 પોસ્ટ્સ
  • વિદ્યાસહાયક (ધોરણ 1 થી 5) (અન્ય માધ્યમ): 385 પોસ્ટ્સ

કુલ પોસ્ટ્સ: 600 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: ઓનલાઇન અરજી કરો સત્તાવાર વેબસાઇટ- http://vsb.dpegujarat.in દ્વારા
ઓનલાઇન અરજી કરો & વધુ વિગતો: અહીં ક્લિક કરો
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
  • ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની પ્રારંભ તારીખ: 06-04-2021, સવારે 11: 00
  • ઓનલાઇન અરજી રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 19-04-2021, બપોરે 03:00
વિદ્યાસહાયક ભારતી 2021 (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 - અન્ય માધ્યમ)

Post a Comment

Previous Post Next Post