આરોગ્ય વિભાગ, પોરબંદરમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી 2021

આરોગ્ય વિભાગ, પોરબંદરમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી 2021

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી ૨૦૨૧


પોસ્ટ્સનું નામ:
  • તબીબી અધિકારી
  • આયુષ ડોક્ટર
  • સ્ટાફ નર્સ
  • જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ
  • લેબ. ટેકનિશિયન
  • વર્ગ -4

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યૂના આધારે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં પર તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

ઇન્ટરવ્યૂ સ્થળ: આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, પોરબંદર


આરોગ્ય વિભાગ, પોરબંદરમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી 2021


Previous Post Next Post

Facebook