આણંદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી ૨૦૨૧ - યોગ પ્રશિક્ષક પોસ્ટ્સ

આણંદ જિલ્લા પંચાયતમાં યોગ પ્રશિક્ષક પોસ્ટ્સની ભરતી ૨૦૨૧

પોસ્ટ્સનું નામ: યોગ પ્રશિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યૂના આધારે.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં પર તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી છે.
આણંદ જિલ્લા પંચાયત જાહેરાત: અહીં ક્લિક કરો
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 07-05-2021

આણંદ જિલ્લા પંચાયત ભરતી ૨૦૨૧ - યોગ પ્રશિક્ષક પોસ્ટ્સ


Previous Post Next Post

Facebook